Back to home
   
 
Search:
 
站点导航 首页 唱片介绍 UPM 超合金 穆桂英挂帅
 
 
 
 
穆桂英挂帅 TT 60:08
  Lady General MU Takes Command
  UPM 770AG
  指挥:胡炳旭
曲目
1、安徽民歌主题随想曲 11:07
2、交响诗《穆桂英挂帅》 23:15
[Ⅰ ]引子 00:00
[Ⅱ] 辽兵入寇 10:02
[Ⅲ] 挂帅 15:29
[Ⅳ] 出征 21:50
3、山丹丹开花红艳艳 06:02
4、交响诗《嘎达梅林》 19:35